banner
 23/10/2017 04:28:16 PM

Năm 2018, Sơn Tịnh sẽ hỗ trợ chuyển đổi 69 ha từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm khác

Trong năm 2018, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi sẽ có kế hoạch chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm khác với tổng diện tích hơn 69 ha. Trong đó, vụ Đông Xuân 2017-2018 là 60 ha và vụ Hè thu 2018 hơn 9 ha tại 3 xã: Tịnh Hiệp, Tịnh Bình và Tịnh Phong. Việc chuyển đổi từ đất trồng lúa sang trồng các loại cây hàng năm khác là biện pháp vừa tiết kiệm nước, phù hợp với sản xuất trong điều kiện khô hạn. Đồng thời, thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng đem lại lợi nhuận tăng hơn so với trồng lúa.

 Đối với xã Tịnh Hiệp, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô 20,2 ha, chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng lạc 39,2 ha. Xã Tịnh Bình, Tịnh Phong chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô, với tổng diện tích 10 ha. Tổng kinh phí hỗ trợ chuyển đổi cây trồng năm 2018 hơn 150 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Trung ương 72,48 triệu đồng, Tỉnh 54,88 triệu đồng, Huyện 23,52 triệu đồng. Cụ thể, đối với kinh phí hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng  ngô ngân sách Trung ương hỗ trợ 2,4 triệu đồng/ha; kinh ph​í hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm khác 2 triệu đồng/ha. Trong đó, ngân sách Tỉnh hỗ trợ 70%, ngân sách huyện hỗ trợ 30%. Được biết, trong năm 2017, tổng diện tích thực hiện chuyển đổi cây trồng từ trồng lúa sang trồng ngô hơn15 ha. Trong đó, vụ Đông Xuân 2016-2017 hơn 8 ha, vụ Hè thu 2017 là 7 ha tại 3 xã: Tịnh Giang, Tịnh Hiệp và Tịnh Phong, năng suất ngô bình quân đạt 53 tạ/ha, cao hơn năng suất đại trà 1,5 tạ/ha.

 

Nguồn: Cổng thông tin UBND tỉnh Quảng Ngãi