banner
 24/12/2019 02:34:45 PM

Quảng Ngãi: Thêm 7 xã đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày 24.12.2019, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh do đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp thẩm định xét công nhận thêm 7 xã đạt chuẩn NTM.
Diện mạo nông thôn từng ngày đổi thay nhờ Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM

Tại cuộc họp, Văn phòng Điều phối NTM tỉnh đã báo cáo kết quả thẩm định từng chỉ tiêu xây dựng NTM về mức độ đạt chuẩn các chỉ tiêu của 7 xã, gồm: Phổ Ninh, Phổ Văn, Phổ Quang, Phổ Cường, Phổ Minh (Đức Phổ) và Anh Vĩnh, An Bình (Lý Sơn).

Theo đó, 7/7 xã đủ điều kiện đạt 19 tiêu chí của xã NTM.

Trên cơ sở thẩm định của Đoàn thẩm định, các đại biểu nhất trí cao với kết quả thẩm định, đồng thời bỏ phiếu xét công nhận 7 xã đạt chuẩn NTM năm 2019. Xã An Bình có 96,2% số phiếu thống nhất, 6 xã còn lại đạt 100% số phiếu, đủ điều kiện đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ký quyết định công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Đông chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chúc mừng các xã được xét công nhận đủ điều kiện đạt chuẩn NTM và yêu cấu các địa phương cần ưu tiên nguồn lực để tiếp tục phát triển sản xuất; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục tiêu, nội dung, ý nghĩa xây dựng NTM.

Trong thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục bám sát, quan tâm tạo điều kiện cho các địa phương nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, xây dựng NTM kiểu mẫu.

Đồng Xuân