banner
 06/11/2020 03:05:20 PM

Tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020). Cổng TTĐT Hội Nông dân tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu.
Đồng chí Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hoà, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam)

Đề nghị Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, hội viên, nông dân.

Ban biên tập CTTĐT Hội Nông dân tỉnh