banner
 17/09/2020 03:01:21 PM

Hội Nông dân TP Quảng Ngãi: Bồi dưỡng kiến thức “Hội nhập quốc tế” cho cán bộ cơ sở Hội

Sáng ngày 14/9/2020, Hội Nông dân thành phố phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Quảng Ngãi tổ chức mở lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” năm 2020 cho 58 cán bộ Hội Nông dân các xã, phường trên địa bàn thành phố.
Kết thúc khóa bồi dưỡng, các đại biểu được HND TPQN cấp giấy chứng nhận

Trong thời gian 03 ngày, các đại biểu đã được bồi dưỡng thêm kiến thức mới về Hội nhập kinh tế Quốc tế trong giai đoạn hiện nay, như: Những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta trong việc phát triển kinh tế - xã hội đáp ứng nhu cầu thị trường và hội nhập quốc tế; Hội nhập quốc tế về văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; Hội nhập quốc tế về quốc phòng, an ninh; Cách mạng công nghiệp 4.0 – Cơ hội và thách thức đối với ngành nông nghiệp ở Việt Nam; Hướng dẫn thành lập các HTX, THT và CLB nông dân sản xuất giỏi nhằm đẩy mạnh thực hiện sản xuất theo chuỗi liên kết và tiêu thụ nông sản thực phẩm trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế;…

Thông qua lớp bồi dưỡng chuyên đề “Hội nhập quốc tế” cho đội ngũ cán bộ Hội Nông dân ở cơ sở năm 2020 nhằm mục đích tiếp tục tăng cường công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Hội Nông dân trước xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn hiện hiện nay./.

Phương Ngân