banner
 02/11/2020 03:11:59 PM

Hội Nông dân tỉnh phát động cán bộ, hội viên nông dân tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” (gọi tắt là Cuộc thi) do Bộ Tư pháp phát động, tổ chức công khai, rộng rãi trong phạm vi toàn quốc từ ngày 20/10/2020 đến ngày 20/11/2020 (30 ngày).

Cuộc thi được tổ chức nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống của người dân, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân.

Để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia Cuộc thi, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đề nghị cán bộ Hội Nông dân các cấp tích cực tham gia và tuyên truyền vận động hội viên nông dân tham gia Cuộc thi.

Mọi thông tin chi tiết truy cập vào http://quangngai.gov.vn/vi/sotp.

Mỹ Ngọc