banner
 16/11/2022 10:39:00 AM

100 cán bộ Hội Nông dân các cấp được thông tin nhanh các nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Vừa qua, Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị thông tin nhanh các nội dung Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Đảng và tình hình thời sự trong nước, quốc tế, định hướng công tác tuyên truyền quý IV/2022 cho 100 cán bộ Hội Nông dân các cấp.
Đ/c Trần Ngọc Vinh - PCT Thường trực Hội Nông dân tỉnh báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Trần Ngọc Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị này, các đồng chí là UVBTV Hội Nông tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch, PCT, UVBTV Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố và Chủ tịch, PCT Hội Nông dân các xã, phường, thị trấn trong tỉnh được báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh thông tin các nội dung: (1) Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước trong 03 năm 2023-2025; phương án điều chỉnh tiền lương, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công năm 2023. (2) Định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. (3) Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhiền đến năm 2045. (4) Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. (6) tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị. Bên cạnh đó, cán bộ Hội Nông dân các cấp còn được Báo cáo viên Hội Nông dân tỉnh thông tin một số tình hình thời sự về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và một số thông tin liên quan đến thế giới. Qua đó, định hướng công tác tuyên truyền cho Hội Nông dân các cấp trong thời gian đến.

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết và thông tin thời sự được Ban Thường vụ Hội Nông dân Tỉnh tổ chức định kỳ 01 lần/quý với hình thức trực tiếp, góp phần cập nhập kiến thức, thông tin và định hướng công tác tuyên truyền trong hệ thống Hội Nông dân./.

Mỹ Ngọc